Privacy policy

Privacy Policy van Profi Glass BV

Onderstaand beschrijft Profi Glass BV haar privacy policy.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Profi Glass BV verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten of onze producten heeft aangeschaft en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Profi Glass BV respecteert uw privacy en beschermt de persoonsgegevens die u met ons deelt.
Profi Glass BV verwerkt o.a. de onderstaande persoonsgegevens:
· Naam en adres
• Contactgegevens (o.a. telefoon, email)
• Geboortedatum
• Geslacht
• IP-adres
• Financiële (facturerings-)gegevens
• Klantnummer
• Chassisnummer voertuig
• Kenteken voertuig
• Locatiegegevens
• Identificatiegegevens van de overheid (BSN)


Verwerken van gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Profi Glass BV verwerkt in sommige gevallen persoonsgegevens die betrekking hebben op minderjarigen. Het is niet onze bedoeling om specifiek gegevens van minderjarigen te verzamelen of te verwerken, maar zijn ons ervan bewust dat sommige websitebezoekers minderjarig zijn. Als u minderjarig bent, zorg dan dat uw ouders toestemming hebben gegeven om uw gegevens door ons te laten verwerken. Wij kunnen niet altijd controleren of onze websitebezoekers minderjarig zijn. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@profiglass.nl Wij zullen uw klacht in behandeling nemen en als hij gegrond is zullen wij de informatie van de minderjarige verwijderen.


Waarom wij persoonsgegevens nodig hebben

Profi Glass BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

• Het opbouwen en onderhouden van de klantrelatie inclusief het onderhouden van een directe relatie tussen de verantwoordelijke, dealers en aanverwante financiële dienstverleners, onder meer voor commerciële doeleinden.
• Het afhandelen van bestellingen (inclusief facturering), het verwerken in financiële administraties, RDW kenteken afwikkeling en logistieke afhandeling.
• Het bieden van klantenservice inclusief service rondom het afnemen van diensten en producten, het vervullen van garantieverplichtingen en het afhandelen van klachten en verzoeken.
• Het uitvoeren van eigen marktonderzoek om onze bedrijfsvoering, merken, diensten en producten te verbeteren.
• Het communiceren met betrokkenen en het bieden van een loyaliteitsprogramma.
• Het naar u versturen van commerciële berichten en het voeren van direct marketingcampagnes.
• Het verbeteren van de inhoud van onze communicatie door deze op uw persoonlijke voorkeur af te stemmen.
• Het (verder) ontwikkelen en verbeteren van nieuwe en bestaande producten en diensten.
• Het meten van klanttevredenheid, het bieden van managementinformatie en het bepalen van de algehele bedrijfsstrategie.
• Het bieden van diensten op het internet
• Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van onze overeenkomsten.
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld telefonisch of in correspondentie.


Hoe lang wij gegevens bewaren

Profi Glass BV zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld of voor naleving van wettelijke verplichtingen. Wij hebben een bewaartermijnbeleid waarin wij bepalen hoe lang gegevens bewaard mogen worden. Als u meer informatie zoekt over deze termijnen en de wijze waarop wij deze toepassen, kunt u contact met ons opnemen via de genoemde contactgegevens.


Delen met derden

Profi Glass BV deelt uw persoonsgegevens met derden voor het uitvoeren van een overeenkomst of andere wettelijke grondslag en/of om te voldoen aan eventueel wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Profi Glass BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast kan Profi Glass BV uw persoonsgegevens met uw nadrukkelijke toestemming aan derden verstrekken. Profi Glass BV kan uw gegevens ook delen met andere bedrijfsonderdelen binnen de groep wanneer daar een wettelijke grondslag voor bestaat.

Indien gegevens naar het buitenland worden verzonden, is dit alleen naar landen met een passend beschermingsniveau. Wanneer een land waar gegevens naartoe verstuurd worden geen passend beschermingsniveau kent, wordt één van de andere wettelijk toegestane middelen toegepast om de gegevens voldoende te beschermen, waaronder het toepassen van modelcontracten of het gebruik van andere verdragen of overeenkomsten.


In kaart brengen websitebezoek

Wanneer u onze websites, diensten, communicatiediensten (zoals e-mail) en hulpmiddelen bezoekt of gebruikt, kunnen wij cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie gebruiken met als doel u een betere, snellere en veiligere browserervaring te kunnen bieden. In sommige gevallen koppelen wij daarbij cookies van onze websites aan bij ons bekende klantgegevens. Dit doen wij om de inhoud van onze communicatie zo goed mogelijk op uw persoonlijke voorkeur af te stemmen. Cookies die dit koppelen mogelijk maken, vallen altijd onder onze categorie “optimale cookies”. Wanneer u niet wenst dat deze koppeling van gegevens plaatsvindt, kunt u voor de categorie “functionele” of “noodzakelijke” cookies kiezen.


Benadering van betrokkenen

Wanneer wettelijk toegestaan, kan Profi Glass BV u benaderen met aanbiedingen of andere commerciële informatie. U heeft daarbij altijd de mogelijkheid om u hiervoor af te melden. Bij alle communicatie is aangegeven op welke wijze u dit kan doen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering schriftelijk insturen naar info@profiglass.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, vragen wij om een kopie van uw identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij ook om op deze kopie de pasfoto, MRZ, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar te maken. Dit ter bescherming van uw eigen privacy. Profi Glass BV zal zo snel mogelijk, binnen de wettelijke termijn, op het verzoek reageren.


Beveiliging en bescherming van gegevens

Profi Glass BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en past passende maatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, kunt u een e-mail zenden naar info@profiglass.nl Profi Glass BV heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen, zoals bijvoorbeeld het toepassen van beveiligingssoftware (virusscanners, firewalls), strenge toegangsbeveiliging op systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt en het periodiek herzien van beveiligingsmaatregelen op basis van dreigingen.


Wijzigingen

Profi Glass BV is gerechtigd deze privacy notitie van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Wij adviseren de inhoud van deze privacy notitie regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigen. Deze notitie is voor het laatst herzien op 15-01-2019.

Disclaimer Profiglass.nl

 

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Profi Glass BV. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Profi Glass BV is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

 

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Profi Glass BV niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Profi Glass BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

 

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Profi Glass BV geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.