Algemene voorwaarden

1 november 2020 

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN PROFI GLASS B.V.

ARTIKEL 1. DEFINITIES
In deze Verkoopvoorwaarden hebben de woorden geschreven met een hoofdletter de betekenis die
daarin in dit artikel alsmede in de Verkoopvoorwaarden wordt gegeven.

A. Cataloguswaarde:
De officiële nieuwprijs van de auto die geldt op de datum dat de RDW het kenteken deel 1 heeft
afgegeven of zal afgeven, inclusief indien van toepassing de BTW, de BPM en eventuele
bijzondere constructies en accessoires die door de fabrikant of importeur zijn aangebracht.

B. Object:
De door de Opdrachtgever aan te leveren of aangeleverde zaak of zaken.

C. Offerte:
Het schriftelijke of mondelinge aanbod van Profi Glass om tegen een bepaalde prijs een bepaalde
Prestatie aan de Opdrachtgever te leveren.

D. Opdracht:
De schriftelijke opdracht van de Opdrachtgever aan Profi Glass tot het leveren van een Prestatie.

E. Opdrachtgever:
De wederpartij van Profi Glass, dan wel diens rechtsopvolger, ten behoeve van wie door of
vanwege Profi Glass diensten worden verricht en/of een werk tot stand wordt gebracht.

F. Overeenkomst:
Iedere overeenkomst die de rechtsverhouding tussen Profi Glass en de Opdrachtgever met
betrekking tot de levering door Profi Glass aan de Opdrachtgever van een Prestatie, zo nodig
gewijzigd middels een wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen benodigd
voor het aangaan of ter uitvoering van die overeenkomst.

G. Partij:
Profi Glass of de Opdrachtgever.

H. Partijen:
Profi Glass en de Opdrachtgever.

I. Prestatie:
De door Profi Glass aan de Opdrachtgever te leveren en geleverde zaken en/of diensten.

J. Profi Glass:
PROFI GLASS B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01076764.

K. Verkoopvoorwaarden:
Deze algemene verkoopvoorwaarden van Profi Glass.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID
2.1. De Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle Opdrachten of
Offertes en alle Overeenkomsten met betrekking tot (een onderdeel van) de Prestatie.

2.2. De toepasselijkheid van enige andere algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de
Opdrachtgever, onder welke benaming ook, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3. De Opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden is gecontracteerd, stemt
in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere Overeenkomsten tussen haar en
Profi Glass.

ARTIKEL 3. OFFERTES EN OPDRACHTEN
3.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn alle Offertes van Profi Glass vrijblijvend ook
indien in de Offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een Offerte vervalt indien de te
leveren zaken en/of diensten waarop de Offerte betrekking heeft niet meer beschikbaar blijken
te zijn.

3.2. Profi Glass zal de nodige zorgvuldigheid betrachten bij het opstellen van haar Offertes,
prijslijsten, brochures en andere gegevens die enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen Profi
Glass en de Opdrachtgever kan (gaan) duiden. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen,
zijn de door Profi Glass genoemde prijzen evenwel indicatief daar de kosten van de uiteindelijk
uit te voeren werkzaamheden mede afhankelijk zijn van de staat van het Object.

3.3. Een door een Opdrachtgever verstrekte Opdracht of ondertekende Offerte dient in ieder geval,
naast de naam van de Opdrachtgever, het KvK-nummer, het btw-nummer en een beschrijving
van het Object, te allen tijde de Cataloguswaarde van het Object te bevatten, bij gebreke
waarvan de Cataloguswaarde van het Object door Partijen wordt geacht minder te bedragen
dan € 200.000,00.

3.4. Profi Glass behoudt zich het recht voor om Opdrachten, al dan niet naar aanleiding van een
Offerte, zonder opgave van reden te weigeren. Profi Glass is eerst gebonden, na een Opdracht
schriftelijk te hebben aangenomen, respectievelijk nadat Profi Glass bij niet schriftelijke
opdrachtbevestiging met de uitvoering van de levering een aanvang heeft genomen.

3.5. Het in artikel 3.4 bepaalde is eveneens van toepassing ten aanzien van aanvullingen en/of
wijzigingen van de reeds verstrekte Opdrachten.

3.6. Afspraken of Overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Profi Glass
binden haar niet zolang deze afspraken niet door een daartoe bevoegd persoon van Profi Glass
schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikte leden van het personeel van Profi Glass worden
in ieder geval beschouwd: alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

3.7. Ten aanzien van de in de Offerte genoemde productinformatie blijven gebruikelijke handels- en
materiaalafwijkingen betreffende de kwaliteit voorbehouden. Gegevens betreffende het
aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur enz., alsmede gegevens in drukwerken,
tekeningen, afbeeldingen enz. die door Profi Glass bij de Offertes worden verstrekt, zijn voor
haar niet bindend.

3.8. Indien de Opdrachtgever een Opdracht versterkt, wordt geacht dat zij deze
Verkoopvoorwaarden heeft gelezen en heeft aanvaard.

ARTIKEL 4. PRIJZEN, FACTURERING EN BETALING
4.1. Alle door Profi Glass genoemde prijzen zijn in euro’s en exclusief transportkosten,
omzetbelasting en alle eventueel van overheidswege opgelegde heffingen en/of belastingen.
Hiervan kan alleen uitdrukkelijk schriftelijk bij Overeenkomst worden afgeweken.

4.2. Profi Glass behoudt zich het recht voor om prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen
het moment van de Offerte en de Prestatie prijsstijgingen hebben voorgedaan, bijvoorbeeld –
maar niet uitsluitend – in het geval van stijging van de loonkosten, sociale lasten, inkoopprijzen
hulpmaterialen of onderdelen, grond- en hulpstoffen en/of brandstoffen.

4.3. Indien na het aannemen van een Opdracht blijkt dat de kosten van de werkzaamheden hoger
zullen uitvallen als gevolg van de staat van het Object, dan komen deze meerwerkkosten te
allen tijde volledig voor rekening van de Opdrachtgever.

4.4. Prijsstijgingen als gevolg van op verzoek van de Opdrachtgever verrichte aanvullingen en/of
additionele werkzaamheden (meer- en minderwerk), komen te allen tijde volledig voor rekening
van de Opdrachtgever.

4.5. Profi Glass is gerechtigd bij het aangaan van de Overeenkomst een aanbetaling van minimaal
25% te vragen.

4.6. Profi Glass verstrekt de Opdrachtgever voor iedere Opdracht een factuur. Indien vooraf geen
vaste prijs is overeengekomen, zal Profi Glass de Opdrachtgever tevens een gespecificeerde
nota verstrekken. Betaling door de Opdrachtgever kan uitsluitend geschieden door middel van
een contante betaling of via een girale of bancaire overschrijving. Verrekening door de
Opdrachtgever is te allen tijde uitgesloten.

4.7. Betaling van de gefactureerde bedragen dient te geschieden binnen twee weken na
factuurdatum, doch en in ieder geval te allen tijde direct voor de op- of aflevering van het Object,
mocht dit op een eerder moment plaatsvinden.

4.8. De betalingstermijn van artikel 4.6 wordt door Partijen geacht een fatale termijn te zijn. Bij
gebreke van tijdige betaling is de Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is,
vanaf het verstrijken van de betalingstermijn in verzuim en tot de dag der algehele voldoening
de op dat moment geldende wettelijke handelsrente verschuldigd, te vermeerderen met 5%.

ARTIKEL 5. LEVERTIJD EN LEVERING
5.1. De afgestemde of in de Overeenkomst opgenomen leveringstermijnen zullen nimmer zijn te
beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De levertermijn
wordt in ieder geval verlengd met de tijd dat de uitvoering van de Overeenkomst wordt vertraagd
door overmacht, als bedoeld in Artikel 13. Profi Glass zal het concrete moment van de levering
uiterlijk twee werkdagen daarvoor aan de Opdrachtgever kenbaar maken.

5.2. Indien Profi Glass gegevens behoeft van de Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van
de Overeenkomst, vangt de levertermijn pas aan nadat de Opdrachtgever deze gegevens aan
Profi Glass ter beschikking heeft gesteld.

5.3. De aflevering geschiedt in beginsel op de door Profi Glass aangegeven wijze. Indien de
Opdrachtgever de af te leveren zaak of zaken elders of anders wenst te ontvangen, komen de
eventuele extra kosten voor rekening van de Opdrachtgever.

5.4. De Opdrachtgever garandeert dat zij in staat is de Prestatie op het overeengekomen tijdstip in
ontvangst te nemen. Bij gebreke hiervan zal Profi Glass, indien en voor zover de
opslagmogelijkheden dat toelaten, de zaken stallen op haar terrein. De Opdrachtgever is alsdan
verplicht aan Profi Glass opslag- c.q. stallingskosten ter hoogte van 25 euro exclusief BTW per
dag of dagdeel te vergoeden vanaf het oorspronkelijke leveringsmoment als bedoeld in artikel
5.1 tot het moment van de feitelijke levering.

5.5. Indien Partijen zijn overeengekomen dat de Prestatie bij de Opdrachtgever dient te worden
afgeleverd, garandeert de Opdrachtgever dat zij in staat is de Prestatie te ontvangen op het door
haar opgeheven afleveradres en dat Profi Glass dit adres vanaf de openbare weg normaal en
veilig kan bereiken. Indien aan het door Profi Glass ingeschakelde vervoersmiddel gedurende
de rit van de openbare weg naar de plaats van lossing, en vice versa, schade wordt toegebracht,
dan wel het vervoersmiddel schade veroorzaakt aan personen of toebehoren van derden, is de
Opdrachtgever voor deze schade aansprakelijk, tenzij zij kan aantonen dat de schade is
veroorzaakt door opzet of grove schuld van de bestuurder van het vervoersmiddel. Door
Opdrachtgever of door diens personeel geleden schade is voor rekening van Opdrachtgever.

5.6. Indien de Opdrachtgever, om wat voor reden dan ook, niet in staat mocht blijken te zijn om de
Prestatie af te nemen, doet zij hiervan zo spoedig mogelijk melding bij Profi Glass. De
Opdrachtgever is alsdan in ieder geval 1/3 van de factuurprijs verschuldigd, daarnaast is
Opdrachtgever vanaf het oorspronkelijke leveringsmoment als bedoeld in artikel 5.1
aansprakelijk voor alle daardoor ontstane schade en kosten, waaronder, maar niet beperkt tot,
de eventuele extra transportkosten.

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN
6.1. Wijzigingen van en aanvullingen op de Verkoopvoorwaarden gelden slechts indien deze
schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen. De wijziging en/of aanvulling geldt slechts voor
de betreffende Overeenkomst.

6.2. Indien tijdens het uitvoeren van werkzaamheden blijkt dat deze niet of niet geheel uitvoerbaar
blijken te zijn vanwege de staat van het Object, de onderdelen daarvan of door de
Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, zal Profi Glass de Opdrachtgever daarvan op
de hoogte brengen. Partijen zullen dan in onderling overleg bepalen of de Overeenkomst dient
te worden gewijzigd. Eventuele extra kosten verband houdende met het wijzigen van de
Overeenkomst komen voor rekening van de Opdrachtgever.

6.3. Bij wijzigingen in de Overeenkomst staat het Profi Glass vrij om een nieuw leveringsmoment
c.q. termijn voor de aflevering te bepalen.

ARTIKEL 7. GARANTIES
7.1. De garantietermijn op de door Profi Glass geleverde Prestatie bedraagt 12 maanden ingaande
de dag nadat het risico als bedoeld in Artikel 9 is overgegaan op de Opdrachtgever, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen.

7.2. Ten aanzien van bij de Prestatie gebruikte zaken die niet door de Profi Glass zelf zijn
vervaardigd, geldt de garantie en de garantietermijn, voor zover van toepassing, van de
betreffende leverancier of fabrikant.

7.3. De in artikel 7.1 omschreven garantie geldt niet in het geval:
A. De overeengekomen koopprijs niet of niet geheel is betaald;

B. Er gebreken zijn ontstaan als gevolg van een onzorgvuldige behandeling en/of blootstelling
aan extreme omstandigheden van de Prestatie of het Object door de Opdrachtgever;

C. Er gebreken zijn ontstaan door het gebruik van zaken die door de Opdrachtgever aan Profi
Glass ter beschikking zijn gesteld, tenzij de Opdracht strekt tot opheffing van die gebreken;

D. Er sprake is van niet met het blote oog waarneembare kleurverschillen in de laklaag van
het Object;

E. Van gebreken aan het Object met betrekking tot onderdelen die niet door Profi Glass zijn
behandeld;

F. Er zaken zijn gebruikt dan wel werkzaamheden zijn verricht ten aanzien waarvan Profi
Glass bij het sluiten van de Overeenkomst uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven dat zij
zich niet kan verenigen met een aan haar door de Opdrachtgever voorgeschreven keuze
van materialen, onderdelen en/of werkmethoden;

G. Van te bewerken zaken die zich in een staat bevinden die het onmogelijk maakt de
aanwezige gebreken -waaronder corrosie- binnen het kader van hetgeen is
overeengekomen afdoende te verhelpen of te verwijderen, alsmede wanneer de zaken niet
in de onderneming van Profi Glass zijn voorbewerkt.

7.4. De aanspraak op de garantie, zoals bedoeld artikel 7.1, vervalt indien:
A. De Opdrachtgever het Object niet binnen een door Profi Glass vastgestelde termijn ter
beoordeling/controle aanbiedt;

B. De Opdrachtgever bij zichtbare gebreken zijn reclames niet direct bij de aflevering van het
Object schriftelijk met een duidelijke omschrijving van de klachten op de afleverbon
kenbaar maakt;

C. De Opdrachtgever Profi Glass niet in de gelegenheid stelt om het gebrek te verhelpen;

D. Er zonder toestemming van Profi Glass na de levering werkzaamheden door een derde
partij aan het Object zijn verricht die verband houden met de door Profi Glass verrichte
werkzaamheden;

ARTIKEL 8. EIGENDOMSVOORBEHOUD
8.1. Profi Glass behoudt zich het eigendom voor van alle door haar geleverde zaken, tot het moment
van volledige voldoening van al hetgeen Profi Glass in verband met de onderliggende
Overeenkomst en/of eerdere dan wel latere Overeenkomsten van dezelfde aard van de
Opdrachtgever te vorderen heeft; schade, kosten en rente daaronder begrepen.

8.2. Zolang het eigendom van de geleverde zaken nog niet is overgegaan op de Opdrachtgever, is
het de Opdrachtgever niet toegestaan de zaken te vervreemden of te verwerken anders dan in
de normale uitoefening van haar beroep of bedrijf, dan wel daar enig beperkt recht op te
vestigen.

8.3. Bij niet tijdige betaling door de Opdrachtgever is Profi Glass te allen tijde gerechtigd om zonder
enige voorafgaande aanzegging de door haar geleverde zaken terug te (laten) nemen c.q. te
demonteren. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening en risico van de
opdrachtgever.

8.4. Bij niet tijdige betaling door de Opdrachtgever is de Opdrachtgever verplicht om op het eerste
verzoek van Profi Glass:
A. De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken adequaat te verzekeren en/of verzekerd
te houden en een bewijs van de verzekeringsdekking op verzoek van Profi Glass ter inzage
te geven, alsmede bewijs van betaling van de ter zake verschuldigde verzekeringspremies;

B. Een pandrecht te vestigen op het Object ten behoeve van Profi Glass op de wijze zoals
omschreven in artikel 3:236 BW dan wel 3:237 BW;

C. Alle aanspraken van de Opdrachtgever op verzekeraars met betrekking tot de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Profi Glass op de wijze zoals
omschreven in artikel 3:239 BW;

D. De vordering die de Opdrachtgever verkrijgt op zijn afnemers bij het doorverkopen van de
onder eigendomsvoorbehoud door Profi Glass geleverde zaken te verpanden aan Profi
Glass zoals omschreven in artikel 3:239 BW;

E. De onder eigensomvoorbehoud door Profi Glass geleverde zaken te markeren als
eigendom van Profi Glass, voor zover dat niet of niet meer het geval mocht zijn;

F. Op andere wijze medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Profi Glass
ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke
de Opdrachtgever niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf.

8.5. Ten aanzien van de voornoemde punten, dient de Opdrachtgever haar volledige medewerking
te verlenen, op straffe van verbeurte van een boete van € 1.000,-- per dag dat zij hiermee in
gebreke is en/of blijft, zonder dat hiervoor enige ingebrekestelling vereist is, zulks onverminderd
het recht van Profi Glass op vergoeding van de door haar geleden schade te vorderen, indien
en voor zover deze de door de Opdrachtgever aan haar verbeurde boete overtreft.

ARTIKEL 9. RISICO-OVERGANG EN EIGENDOMSOVERDRACHT
9.1. Na het moment van de levering, draagt de Opdrachtgever het risico over de afgeleverde zaken.
Bij aflevering van de zaak op een door de Opdrachtgever opgegeven afleveradres, gaat het
risico van de zaak over op de Opdrachtgever op het moment dat de zaak door Profi Glass is
over gedragen aan een door haar dan wel door de Opdrachtgever ingeschakelde transporteur.
Indien zich een situatie voordoet als bedoeld in artikel 5.6, gaat het volledige risico over op de
Opdrachtgever vanaf het oorspronkelijke leveringsmoment als bedoeld in artikel 5.1.

9.2. Behoudens het bepaalde in artikel 8.1, gaat het eigendom van de Prestatie, alsmede onderdelen
daarvan, over op de Opdrachtgever bij de feitelijke levering. Indien de zaken door een derde
voor de Opdrachtgever worden afgenomen, vindt eigendomsoverdracht plaats door levering aan
deze derde.

9.3. Indien de Opdrachtgever een Prestatie, om wat voor reden dan ook, retourneert, gaat het risico
van de Prestatie pas over op Profi Glass nadat zij uitdrukkelijk schriftelijk akkoord is gegaan met
de retournering en na de feitelijke aflevering aan Profi Glass van de geretourneerde zaken.

ARTIKEL 10. RECLAMES
10.1. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde terstond bij de aflevering op eventuele zichtbare
gebreken te controleren. De Opdrachtgever is gehouden Profi Glass na de ontdekking van
eventuele gebreken hierover schriftelijk in kennis te stellen, onder nauwkeurige opgave van de
aard en de grond van de klacht, onderbouwd met relevante (bewijs)stukken.

10.2. Eventuele reclames met betrekking tot direct constateerbare gebreken dienen direct bij de
aflevering van het de Prestatie en/of het Object schriftelijk met een duidelijke omschrijving van
de klachten op de afleverbon kenbaar gemaakt te worden. Gebreken welke niet direct na de
levering ontdekt konden worden dienen binnen vijf werkdagen na de levering schriftelijk met een
duidelijke omschrijving van de klachten bij Profi Glass te zijn ingediend. Reclames die Profi
Glass na het verstrijken van deze termijnen bereiken, worden door Profi Glass niet in
behandeling genomen. De Opdrachtgever wordt na het verstrijken van deze termijn geacht de
prestatie te hebben goedgekeurd.

10.3. Het indienen van een klacht ontslaat de Opdrachtgever nimmer van haar betalingsverplichting.

10.4. Ieder recht op reclame vervalt indien de Opdrachtgever:
A. Niet reclameert binnen de in artikel 10.2 genoemde termijn;

B. De afgeleverde zaak aan een derde heeft geleverd, overgedragen of in gebruik heeft
gegeven;

C. Een derde partij na de levering zonder de toestemming van Profi Glass werkzaamheden
heeft laten verrichten aan het Object die verband houden met de door Profi Glass verrichte
werkzaamheden;

D. Enige voor haar uit de onderliggende Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen jegens
Profi Glass niet, niet behoorlijk, of niet volledig nakomt.

10.5. Indien een klacht door Profi Glass gegrond wordt bevonden, mag zij naar eigen inzicht en keuze
ofwel de ondeugdelijke zaken vervangen, een korting verlenen op de factuurprijs, dan wel de
factuurprijs crediteren. In een dergelijk geval heeft de Opdrachtgever, anders dan de verlaging
van de koopprijs, geen recht op de vergoeding van eventueel door haar geleden schade, zowel
direct als indirect, alsmede gevolgschade.

10.6. Retournering van de geleverde zaken kan slechts geschieden na schriftelijke toestemming van
Profi Glass. De kosten van retournering komen alleen in het geval van een terechte klacht voor
rekening van Profi Glass. Speciaal geproduceerde producten kunnen nimmer worden
geretourneerd.

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID
11.1. De aansprakelijkheid van Profi Glass in verband met eventuele tekortkomingen ter zake van
door haar geleverde zaken, is beperkt tot het nakomen van de in artikel 10.5 omschreven
verplichtingen na reclame.

11.2. Profi Glass is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding behoudens indien en in
zoverre de geleden schade is toegebracht door opzet of grove schuld van Profi Glass of haar
leidinggevende ondergeschikten. Profi Glass is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade zoals,
maar niet beperkt tot, winst- of inkomstenderving, schade door bedrijfsstagnatie en/of
vergoeding van een materiële schade.

11.3. In het geval van diefstal of verlies van het Object of zaken van de Opdrachtgever en/of derden
die zich in of aan het Object bevinden, waaronder in ieder geval begrepen lading, inventaris,
schriftelijke bescheiden en waardepapieren, die Profi Glass uit welke hoofde dan ook onder zich
heeft, is de aansprakelijkheid van Profi Glass te allen tijde beperkt tot het bedrag zoals
aangegeven in artikel 11.5 van deze Verkoopvoorwaarden. De Opdrachtgever dient zelf het
risico van diefstal of verlies van het Object en/of de voornoemde zaken afdoende te verzekeren.

11.4. Profi Glass is niet aansprakelijk voor door de door de Opdrachtgever dan wel enige derde
geleden schade die het gevolg is van een onjuist en/of ondeskundig gebruik van de door Profi
Glass geleverde zaken door de Opdrachtgever of enige derde.

11.5. Onverminderd de elders in deze Verkoopvoorwaarden overeengekomen beperkingen in de
aansprakelijkheid van Profi Glass, is de aansprakelijkheid van Profi Glass te allen tijde beperkt
tot vergoeding van maximaal het bedrag dat door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van
Profi Glass in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd. Indien de
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering om wat voor reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is
de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag, met inachtneming van eventuele korting op
of creditering van de factuurprijs als bedoeld in artikel 10.5, dat gemoeid is met dat onderdeel
van de uitvoering van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

11.6. Profi Glass is nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard ook, die is ontstaan door, dan
wel het gevolg is van het feit, dat Profi Glass is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte
onjuistheden en/of onvolledige gegevens.

11.7. Iedere vordering jegens Profi Glass, behalve die welke door Profi Glass uitdrukkelijk is erkend,
dient binnen een termijn van 12 maanden in rechte te worden ingesteld bij gebreke waarvan het
vorderingsrecht vervalt.

11.8. De Opdrachtgever vrijwaart Profi Glass voor alle aanspraken van derden, waaronder, maar niet
beperkt tot, door de Opdrachtgever ingeschakelde derden en medewerkers van de
Opdrachtgever, tot vergoeding van enigerlei schade die het gevolg is van of samenhangt met
de door Profi Glass geleverde zaken.

ARTIKEL 12. OPSCHORTING EN ONTBINDING
12.1. Indien de Opdrachtgever, diens hulppersonen of door haar ingeschakelde derden, een
verplichting uit hoofde van de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomen, is
de Opdrachtgever zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling vereist is, in verzuim. Profi
Glass is alsdan bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst per direct op te schorten of deze
geheel of gedeeltelijk zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. Daarnaast is Profi Glass
bevoegd de Overeenkomst per direct zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, in elk van
de navolgende gevallen, indien:
A. de Opdrachtgever wordt ontbonden, failliet wordt verklaard, aan haar surseance van
betaling wordt verleend of bij algehele beëindiging van het bedrijf van de Opdrachtgever;

B. er ten laste van de Opdrachtgever executoriaal of conservatoir beslag wordt gelegd op
(een deel) van de activa van de Opdrachtgever;

C. de Opdrachtgever anderszins insolvabel blijkt;

D. er sprake is van een overmacht-toestand als bedoeld in Artikel 13;

12.2. Een ontbinding laat onverlet alle eventuele andere rechten die aan Profi Glass uit hoofde van
de Overeenkomst of deze Verkoopvoorwaarden toekomen, waaronder onder meer de
vrijwaringen uit de Overeenkomst en/of deze Verkoopvoorwaarden, het toepasselijke recht en
de domiciliekeuze en het recht van Profi Glass op schadevergoeding. Alle vorderingen die Profi
Glass ten gevolge van de ontbinding mocht hebben of verkrijgen, zijn onmiddellijk en volledig
opeisbaar.

ARTIKEL 13. OVERMACHT
13.1. Onder overmacht wordt verstaan: het niet kunnen nakomen van de Overeenkomst ten gevolge
van een niet-toerekenbare tekortkoming. Dit betreffen omstandigheden waarop Partijen geen
invloed hebben noch redelijkerwijs kunnen hebben en welke de levering of afname van de
Prestatie geheel of ten dele, tijdelijk of voor onbepaalde tijd onmogelijk maakt, in het bijzonder
door, maar niet beperkt tot oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, oproer, storm, watersnood,
transportmoeilijkheden, brand, pandemie en overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval
in-en uitvoer verboden, contingenteringen en (onvoorziene) wetswijzigingen. Onder overmacht
aan de zijde van Profi Glass wordt in ieder geval ook verstaan: een bedrijfsstoornis of een
bedrijfsonderbreking van elke aard, onverschillig op welke wijze ontstaan en de vertraagde of te
late toelevering door een of meer leveranciers van Profi Glass.

13.2. Profi Glass heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die
(verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Profi Glass haar verplichtingen had moeten
nakomen.

13.3. In het geval van een rechtsgeldig beroep op overmacht, kan de andere Partij geen vergoeding
van de door haar geleden schade vorderen.

13.4. Onder overmacht aan de zijde van Opdrachtgever wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek
aan personeel, (wilde) stakingen, ziekte van personeel, automatiseringsproblematiek, verlate
aanlevering of ongeschiktheid van materialen of van de systeem programmatuur, wanprestatie
van door de Opdrachtgever ingeschakelde derden en/of liquiditeits- c.q. solvabiliteitsproblemen
aan de zijde van Opdrachtgever.

13.5. In het geval Partijen door overmacht niet aan hun verplichtingen jegens elkaar kunnen voldoen,
worden die verplichtingen opgeschorst voor de duur van de overmacht-toestand. Indien de
overmacht-toestand aan de zijde van Profi Glass langer duurt dan 90 werkdagen en Profi Glass
gedurende die periode niet in staat is om haar verplichtingen na te komen, dan heeft de
opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden.

13.6. Indien de Opdrachtgever zich op een overmacht situatie wenst te beroepen, dient zij dit zo
spoedig mogelijk te doen, onder overlegging van de nodige bewijsstukken. De Opdrachtgever
dient het beroep in ieder geval binnen 24 uur na de ontstane overmacht te doen, dan wel binnen
24 uur nadat de Opdrachtgever weet dat een situatie als bedoeld in artikel 13.1 zich voor zal
doen. Dit op straffe van verval van het recht om een beroep op overmacht te doen.

ARTIKEL 14. OVERDRAAGBAARHEID RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
14.1. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan rechten of verplichtingen voortvloeiende uit de
Overeenkomst geheel noch gedeeltelijk over te dragen aan een derde zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Profi Glass.

14.2. Het is Profi Glass wel toegestaan rechten of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst
over te dragen aan, respectievelijk doen overnemen door, een derde, zonder voorafgaande
toestemming van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever verleent Profi Glass hierbij bij voorbaat
medewerking aan eventuele contractsoverneming van de rechtsverhouding uit de
overeenkomst door Profi Glass aan een derde.

ARTIKEL 15. OVERIGE BEPALINGEN
15.1. Mocht enige bepaling van de Verkoopvoorwaarden naar het oordeel van de rechter nietig,
vernietigbaar, niet van toepassing of ongeldig blijken te zijn, dan zal slechts de betreffende
bepaling als niet geschreven worden beschouwd, de overige bepalingen uit de
Verkoopvoorwaarden blijven dan onverkort van kracht. Partijen zullen alsdan in overleg treden
om de betreffende niet toepasselijke of ongeldige bepaling te vervangen door een nieuwe
bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de eerdere bepaling in acht zal
worden genomen.

15.2. In geval van strijdigheid tussen het bepaalde in de Verkoopvoorwaarden en het bepaalde in de
overeenkomst, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst boven het bepaalde in de
verkoopvoorwaarden.

15.3. In de Verkoopvoorwaarden worden elektronisch dataverkeer en faxen gelijk gesteld aan
schriftelijke stukken. Onder elektronisch dataverkeer wordt onder meer, maar niet uitsluitend,
bedoeld: e-mail, WhatsApp, internet, EDI en daarmee vergelijkbare vormen van data
transmissie.

15.4. Indien de Opdrachtgever niet tijdig tot betaling overgaat en de (volledige) nakoming van de
Overeenkomst in rechte dient te worden afgedwongen, is de Opdrachtgever gehouden alle in
verband met de gerechtelijke procedure door Profi Glass gemaakte kosten, zoals onder meer
de advocaatkosten, integraal aan haar te vergoeden.

15.5. Tekeningen en overige bescheiden – met uitzondering van expertiserapporten en door de
wederpartij geleverde schriftelijke stukken – die deel uitmaken van de Overeenkomst of Offerte,
blijven te allen tijde eigendom van Profi Glass en mogen niet zonder haar toestemming op welke
wijze dan ook geheel of gedeeltelijk worden overgenomen of gereproduceerd of aan derden ter
inzage te worden gegeven. Bij overtreding van het voorgaande verbeurt de Opdrachtgever
jegens Profi Glass, zonder dat hiervoor enige ingebrekestelling vereist is, een direct opeisbare
boete van 1.000 euro per overtreding, zulks onverminderd het recht van Profi Glass op
vergoeding van de door haar geleden schade te vorderen, indien en voor zover deze de door
de Opdrachtgever aan haar verbeurde boete overtreft.

ARTIKEL 16. TOEPASSELIJKE RECHT EN GESCHILBESLECHTING
16.1. Op de Overeenkomst en alle Overeenkomsten die daaruit voortvloeien of daarmee
verbandhouden alsmede op deze Verkoopvoorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing, met uitsluiting van het Nederlandse internationale privaatrecht en het Weens
Koopverdrag.

16.2. Alle geschillen, waaronder geschillen die slechts door één van de Partijen als zodanig wordt
beschouwd, die mochten ontstaan naar aanleiding van en in verband met de Overeenkomst,
daaruit voortvloeiende Overeenkomsten en/of deze Verkoopvoorwaarden, zullen uitsluitend
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland locatie
Leeuwarden.

Disclaimer Profiglass.nl

 

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Profi Glass BV. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Profi Glass BV is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

 

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Profi Glass BV niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Profi Glass BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

 

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Profi Glass BV geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.