Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Profi Glass BV


Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen het volgende verstaan:
· Opdrachtnemer: Profi Glass BV hierna tevens te noemen Profi Glass
· Wederpartij: De natuurlijke- of rechtspersoon, dan wel zijn rechtsopvolger, ten behoeve van wie door of vanwege opdrachtnemer diensten worden verricht en/of een werk tot stand wordt gebracht.
· Object: de zaak waarop een offerte of de overeenkomst betrekking heeft.
· Verkoop: Het verkopen van halffabricaten ten behoeve van het inrichten van voertuigen of delen van voertuigen.
· Werkzaamheden: nieuwbouw, bekleding alsmede reparatie en verkoop.
· Nieuwbouw: het inrichten van objecten, voertuigen of delen van voertuigen en alle daarmede in de ruimste zin verband houdende voorbereidings-, uitvoerings- en afwerkingwerkzaamheden.
· Bekleding: het opnieuw bekleden of herstellen van de bekleding van een object.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op rechtshandelingen van opdrachtnemer, alsmede op de tussen opdrachtnemer en de wederpartij gesloten overeenkomst(en) en de daaraan voorafgaande rechtsbetrekkingen, ongeacht de woon of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen dan wel dient te worden uitgevoerd. De verkoopvoorwaarden zijn aan de wederpartij voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand gesteld.

2.2 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid kan de wederpartij deze verkoopvoorwaarden ook inzien bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden of aan opdrachtnemer verzoeken zorg te dragen voor kosteloze, onmiddellijke toezending van een exemplaar daarvan. Een exemplaar is bovendien zonder extra kosten te downloaden van website www.profi glass.nl

2.3 Deze verkoopvoorwaarden zullen te allen tijde prevaleren boven die, welke eventueel door de wederpartij worden gehanteerd. Voor zover nodig wijst opdrachtnemer hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van die algemene voorwaarden van de wederpartij van de hand.

2.4 Indien enige bepaling van deze voorwaarden wordt vernietigd dan wel nietig of anderszins niet afdwingbaar blijkt zal het eventueel wel rechtsgeldige gedeelte daarvan in stand blijven. Het vernietigde, nietige of niet afdwingbare gedeelte zal worden vervangen door een bepaling die de bedoelingen van die oorspronkelijke bepaling weergeeft voor zover maximaal rechtens toegestaan.

Artikel 3 Aanbiedingen / Offertes

3.1 Een offerte van opdrachtnemer is een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

3.2 Mocht een offerte evenwel als aanbod worden aangemerkt of kunnen worden beschouwd, dan wordt dit geacht vrijblijvend te zijn gedaan, ook indien de offerte een termijn voor aanvaarding inhoudt of anderszins uit de offerte voorvloeit dat zij onherroepelijk is.

3.3 Indien het in de offerte opgenomen aanbod niet vrijblijvend is, is het gedurende vier weken na dagtekening daarvan geldig, tenzij opdrachtnemer in de offerte uitdrukkelijk anders heeft bepaald.

3.4 Alhoewel opdrachtnemer de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn offertes, waaronder begrepen prijslijsten, brochures en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen opdrachtnemer en wederpartij kan (gaan) duiden, kunnen de uiteindelijk uit te voeren werkzaamheden dan wel de kosten daarvan hiervan afwijken, zet- en drukfouten nog voorbehouden. De opdrachtnemer kan dan ook niet instaan voor de juistheid en volledigheid van hierin opgenomen gegevens, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 4 Afspraken

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Profi Glass binden hem niet, voor zover ze door Profi Glass niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5 Overeenkomst

5.1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen, wordt eerst bindend voor Profi Glass door zijn bevestiging.

5.2 Elke met Profi Glass aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Profi Glass zonodig informatie betreffende hem opvraagt.

5.3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Profi Glass bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

Artikel 6 Prijzen

6.1 Prijzen zijn altijd exclusief BTW en overige heffi ngen en af fabriek, tenzij anders is overeengekomen.

6.2 Indien na de totstandkoming van een overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van op- of afl evering en/of beëindiging van de werkzaamheden de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen, de lonen, valutakoersen of welke prijsbepalende factoren dan ook, zijn gewijzigd, mag de opdrachtnemer de prijs overeenkomstig aanpassen. Indien de prijswijziging naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

6.3 Prijsverhogingen voortvloeiende uit op verzoek van de wederpartij verrichte aanvullingen wijzigingen van de overeenkomst, zijn voor rekening van de wederpartij.

6.4 Ter zake van de uitgevoerde werkzaamheden wordt door de opdrachtnemer op verzoek van de wederpartij een gespecifi ceerde nota verstrekt. Indien vooraf een prijs is overeengekomen, wordt op verzoek van de wederpartij een schriftelijke specifi catie van de werkzaamheden verstrekt.

6.5 De wederpartij dient eventuele bezwaren tegen enige nota of factuur binnen 10 dagen na ontvangst daarvan kenbaar te maken.

6.6 Prijslijsten en reclamematerialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Profi glass niet.

Artikel 7 Gedeeltelijke levering.

Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel 19.

Artikel 8 Vervoer / Emballage

8.1 Vervoer van de zaak waarop de opdracht betrekking heeft, vindt plaats op verzoek van de wederpartij van en/of naar het opgegeven adres in Nederland, tenzij anders is overeengekomen. Indien het vervoer door opdrachtnemer aan derden wordt uitbesteed, is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor het handelen of nalaten van de vervoerder. Op schriftelijk verzoek van wederpartij wordt voor rekening van laatstgenoemde een transportverzekering afgesloten. Transportschade zal wederpartij zo snel mogelijk zelf bij de vervoerder claimen. Een afschrift van de klacht zal gelijktijdig aan opdrachtnemer verstuurd worden. Indien het vervoer door opdrachtnemer wordt verzorgd is opdrachtnemer wel aansprakelijk voor het handelen of nalaten van de vervoerder.

8.2 Indien de zaken door eigen vervoer van opdrachtnemer worden vervoerd, gaat het risico van deze zaken over op het moment dat de wederpartij of een door de wederpartij ingeschakelde derde voor goede ontvangst tekent.

8.3 Indien de wederpartij (tijdige) afname weigert of nalaat, kan opdrachtnemer de zaken opslaan voor rekening en risico van de wederpartij, onverminderd zijn rechten om de overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding te verlangen

8.4 Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van Profi Glass.

Artikel 9 Aanbetaling

Profi Glass is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Profi Glass de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling.

Artikel 10 Levertijd

10.1 De door opdrachtnemer vermelde levertijd van het object is geen fatale termijn in de zin van artikel 6.83 sub a BW maar een vrijblijvend opgegeven termijn.

10.2 Wijzigingen in de overeenkomst, kunnen leiden tot overschrijding van eventueel voorafgaand opgegeven levertijden. In geval van wijziging wordt de levertijd geacht te zijn verlengd met een niet-fatale termijn naar verhouding met de overeengekomen wijzigingen.

10.3 Na het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden en kennisgeving daarvan door de opdrachtnemer aan de wederpartij, dient de wederpartij het betreffende object binnen één week na verzending van de kennisgeving op te halen.

10.4 Indien de wederpartij niet aan de in lid 8.3 van dit artikel genoemde verplichting voldoet, is hij niettemin gehouden de verschuldigde prijs te betalen, als ware het object aan hem afgeleverd. In dat geval mag de opdrachtnemer bovendien redelijke stallings- of opslagkosten bij de wederpartij in rekening brengen.

10.5 De leveringstijden zijn vastgesteld in de verwachtingen dat er geen beletselen voor Profi Glass zijn de goederen te leveren.

Artikel 11 Verzending

De verzending geschiedt op de wijze als door Profi Glass aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 12 Stelposten / Meer en minderwerk

12.1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

12.2 Meer en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling / schriftelijk opgedragen,komt voor verrekening in aanmerking.

12.3 Door Profi Glass te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

12.4 De toepasselijkheid van het in artikel 7A:1646 Burgerlijk Wetboek bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 13 Wijzigingen

13.1 Partijen kunnen slechts schriftelijk afwijkende voorwaarden of wijzigingen van de overeenkomst overeenkomen. Deze zullen geen deel uitmaken van deze verkoopvoorwaarden.

13.2 Indien tijdens het uitvoeren van werkzaamheden blijkt dat deze niet of niet geheel uitvoerbaar zijn vanwege de staat van het object, de onderdelen daarvan of door de wederpartij ter beschikking gestelde zaken, zal de opdrachtnemer de wederpartij daarvan op de hoogte brengen. Partijen zullen dan in onderling overleg bepalen of de overeenkomst dient te worden gewijzigd. De overeenkomst zal indien nodig naar redelijkheid en billijkheid worden gewijzigd. Eventuele extra kosten zijn voor rekening van opdrachtgever.

13.3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Profi Glass buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 14 Annuleren

14.1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Profi Glass reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Profi Glass gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Profi Glass als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Profi Glass te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.

14.2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Profi Glass zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 Garantie

15.1 De opdrachtnemer garandeert dat de door hem verrichte of aan derden uitbestede werkzaamheden naar goed vakmanschap worden uitgevoerd. Deze garantie wordt verleend gedurende één jaar na op- of afl evering van het object en gehele betaling van de verschuldigde vergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

15.2 De opdrachtnemer kan ten behoeve van de wederpartij een document afgeven waarin garantiebepalingen voorkomen betreffende de verrichte werkzaamheden.

15.3 Ten aanzien van bij de werkzaamheden gebruikte zaken die niet door de opdrachtnemer zelf zijn vervaardigd geldt de garantie en de garantietermijn, voor zover van toepassing, van de betreffende leverancier of fabrikant.

15.4 De in 15.1 omschreven garantie geldt niet in het geval van:
· gebreken die het gevolg zijn van een niet door of namens de opdrachtnemer onzorgvuldige uitgevoerde behandeling en/of blootstelling van het object aan extreme omstandigheden dan wel het gevolg zijn van niet door of namens de opdrachtnemer bij uitvoering gemaakte constructiefouten met betrekking tot het object;
· gebreken die zijn ontstaan door het gebruik van zaken die door de wederpartij aan de opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld tenzij de opdracht strekt tot opheffi ng van die gebreken;
· bij daglicht niet met het blote oog waarneembare kleurverschillen in de laklaag van het object;
· aantasting van de laklaag van het object die is ontstaan:
- door een van buiten komende oorzaak;
- aan niet door de opdrachtnemer aangebrachte of niet door de opdrachtnemer bewerkte delen;
· gebreken aan objecten die na afl evering door de opdrachtnemer niet in de onderneming van de opdrachtnemer een nadere behandeling hebben ondergaan, terwijl deze nadere behandeling naar goed vakgebruik wel noodzakelijk was en waarvan de noodzaak door de opdrachtnemer schriftelijk aan de wederpartij uiterlijk bij op/of afl evering van het object kenbaar is gemaakt. Deze uitsluiting geldt alleen als verband bestaat tussen het gebrek en het verzuim;
· zaken dan wel werkzaamheden ten aanzien waarvan de opdrachtnemer bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk te kennen geeft, dat hij zich niet kan verenigen met een aan hem door de wederpartij voorgeschreven keuze van materialen, onderdelen en/ofwerkmethoden;
· te bewerken zaken die zich in een staat bevinden die het onmogelijk maakt de aanwezige gebreken -waaronder corrosie- binnen het kader van hetgeen is overeengekomen afdoende te verhelpen of te verwijderen, alsmede wanneer de zaken niet in de onderneming van de opdrachtnemer zijn voorbewerkt.

15.5 De aanspraak op de garantie, zoals bedoeld in artikel 15 vervalt indien:
· de wederpartij het object niet binnen de door de opdrachtnemer vastgestelde termijn ter beoordeling/controle aanbiedt aan welke beoordeling/controle voor de wederpartij geen kosten zijn verbonden;
· de wederpartij bij zichtbare gebreken zijn reclames niet direct bij afl evering van het object schriftelijk met een duidelijke omschrijving van de klachten op de afl everbon kenbaar maakt;
· de wederpartij de opdrachtnemer niet in de gelegenheid stelt om het gebrek te verhelpen;
· werkzaamheden die verband houden met de door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, zonder toestemming van de opdrachtnemer door anderen dan deze aan het object zijn verricht, tenzij de noodzaak van het onmiddellijk verrichten van deze werkzaamheden door de wederpartij kan worden aangetoond.

15.6 Indien vervanging van gebrekkige zaken of herstel van werkzaamheden waarvoor garantie is gegeven voor opdrachtnemer (redelijkerwijs) niet mogelijk is, worden leveringen ter genomen onder restitutie van de ter zake reeds ontvangen betalingen zonder dat de eventuele schade wordt vergoed.

15.7 Behalve met toestemming van opdrachtnemer zal de wederpartij geen zaken aan opdrachtnemer terugzenden. Retourzendingen vinden steeds franco plaats.

Artikel 16 Aansprakelijkheid

16.1 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor enigerlei schade aan het object of zaken van de wederpartij is beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekeraar in het voorkomende geval uitkeert. Opdrachtnemer zal gedurende de looptijd van de overeenkomst een actuele bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebben.

16.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van zaken van de wederpartij en/of van derden die zich in of aan het object bevinden en die de opdrachtnemer uit welken hoofde dan ook onder zich heeft. Onder zaken van de wederpartij wordt tevens begrepen lading, inventaris en schriftelijke bescheiden en waardepapieren.

16.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen maar -niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst of enige schade voortvloeiend uit of verband houdend met het niet kunnen realiseren van termijnen en het afbreken van voorafgaande onderhandelingen.

16.4 De in dit artikel 10 uiteengezette aansprakelijkheidsbeperkingen van opdrachtnemer zijn niet van toepassing voor zover dit in strijd is met toepasselijk dwingend recht of voor zover de schadeveroorzakende gebeurtenis is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer of haar hoogste leidinggevend personeel.

Artikel 17 Overmacht

17.1 Een tekortkoming van de opdrachtnemer zal hem niet worden aangerekend indien hij in een toestand van overmacht verkeert.

17.2 Onder overmacht wordt verstaan: een tekortkoming die opdrachtnemer niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of naar het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, waaronder begrepen het geval, dat opdrachtnemer door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten te verrichten. Onder overmacht wordt mede begrepen:
· Bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan;
· Vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van opdrachtnemer;
· Transportmoeilijkheden of -belemmeringen van welke aard dan ook, waardoor het vervoer naar opdrachtnemer toe of van opdrachtnemer naar de wederpartij wordt gehinderd of belemmerd;
· Oorlog (gevaar) oproer, sabotage. overstroming, brand, uitsluitingen, bedrijfsbezetting, werkstakingen en gewijzigde overheidsmaatregelen;

17.3 In geval van overmacht heeft de opdrachtnemer binnen 3 weken na het ontstaan van een omstandigheid die overmacht oplevert het recht om naar keuze ofwel de termijn van op- of afl evering te wijzigen ofwel de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.

17.4 Na ontbinding van de overeenkomst heeft de opdrachtnemer recht op vergoeding van de door hem reeds gemaakte kosten en/of uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 18 Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

18.1 Alle in het kader van een overeenkomst (op)geleverde en nog (op) te leveren objecten blijven uitsluitend eigendom van de opdrachtnemer totdat alle vorderingen die de opdrachtnemer heeft of zal verkrijgen op de wederpartij in het kader van die overeenkomst –of andere gelijksoortige overeenkomsten- volledig zijn betaald.

18.2 Totdat de wederpartij aan de opdrachtnemer alle in het kader van overeenkomst (en/of van eerdere soortgelijke overeenkomsten) verschuldigde bedragen heeft voldaan, kan de opdrachtnemer de desbetreffende zaken van de wederpartij onder zich houden en daarop zijn vordering met voorrang verhalen, tenzij de wederpartij ter voldoening van deze bedragen voldoende zekerheid stelt.

18.3 Indien de bepaalde termijn voor betaling (artikel 19) van een verschuldigd bedrag voor werkzaamheden is verstreken, is de opdrachtnemer tevens gerechtigd de aan het object of onderdelen gemonteerde zaken die zijn eigendom zijn, te demonteren voor zover daardoor geen schade wordt toegebracht aan het object. De opdrachtnemer kan de hieraan verbonden kosten in rekening brengen bij de wederpartij.

18.4 In geval van be- of verwerking door opdrachtnemer van de in lid 1 van dit artikel genoemde objecten met door of vanwege opdrachtnemer verstrekte (hulp)zaken worden de be- of verwerkte objecten (hoofdzaken in de zin van artikel 3:4 BW) geacht door de wederpartij aan de opdrachtnemer in vuistpand te zijn verstrekt.

18.5 Indien werkzaamheden zijn verricht is de wederpartij verplicht de aan haar onder eigendomsvoorbehoud (op)geleverde objecten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de opdrachtnemer te bewaren.

18.6 Zolang er op door opdrachtnemer geleverde of be- of verwerkte objecten een eigendomsbehoud rust, mag de wederpartij deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.

18.7 Indien de wederpartij in het kader van een overeenkomst in gebreke blijft met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is de opdrachtnemer gerechtigd de nog bij de wederpartij aanwezige objecten, die in het kader van die overeenkomst onder eigendomsvoorbehoud zijn op- of afgeleverd, terug te nemen onverminderd de overige rechten van de opdrachtnemer. Voorts is de opdrachtnemer gerechtigd om door be- of verwerking nieuw ontstane objecten die bij de wederpartij aanwezig zijn als vuistpand onder zich te nemen en te houden totdat de wederpartij aan al haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

18.8 Indien het vestigen van een vuistpand om voorkomende redenen niet mogelijk of wenselijk is,is de wederpartij verplicht om de opgeleverde of nog op te leveren objecten via een authentieke of geregistreerde onderhandse akte aan opdrachtnemer te verpanden.

Artikel 19 Betaling

19.1 Betaling dient te geschieden direct voor de op- of afl evering van het object, tenzij partijen anderszins (bijvoorbeeld vooruitbetaling) zijn overeengekomen.

19.2 Indien betaling na de op- of afl evering van het object wordt overeengekomen, is de wederpartij verplicht de verschuldigde vergoeding of het resterende gedeelte te voldoen binnen veertien dagen na factuurdatum.

19.3 De vordering van opdrachtnemer is evenwel terstond geheel opeisbaar, waarbij het verzuim van de wederpartij tegelijkertijd intreedt, indien:
· de wederpartij een verzoek tot surseance van betaling indient of surseance van beta ling is verleend, haar faillissement is aangevraagd of zij in staat van faillissement is verklaard of tot boedelafstand overgaat;
· beslag op het geheel, dan wel een gedeelte van het eigendom van de wederpartij wordt gelegd;
· de wederpartij haar bedrijf, of althans een wezenlijk deel daarvan, staakt, vervreemdt of op andere wijze voortzet.

19.4 Schulden van de wederpartij -ongeacht uit welke hoofde dan ook- dienen aan de opdrachtnemer contant of via girale of bancaire overschrijving te worden voldaan.

19.5 De wederpartij wordt in de wederkerige overeenkomst de opdrachtnemer geacht als eerste te presteren. De prestatie van de opdrachtnemer bestaat in dit verband uit op- of afl evering van het object.

19.6 Indien de wederpartij enig verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, is vanaf het moment dat de ingevolge dit artikel bepaalde termijn voor nakoming is verstreken, zonder dat daartoe een verdere in verzuimstelling noodzakelijk is een rente verschuldigd van 1% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als maand wordt beschouwd) over het verschuldigde bedrag, tot aan de algehele voldoening

19.7 Alle door de opdrachtnemer redelijkerwijs te maken kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte door de wederpartij van al hetgeen hij aan de opdrachtnemer is verschuldigd komen voor rekening van de wederpartij.

19.8 Indien opdrachtnemer de wederpartij in rechte moet betrekken om naleving van de overeenkomst af te dwingen, is de wederpartij gehouden alle in verband met de gerechtelijke procedure gemaakte kosten, zoals de kosten voor rechtsbestand en raadslieden, te betalen indien opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld.

19.9 Alle betalingen door wederpartij dienen te worden gedaan zonder verrekening(en) op de rekening van opdrachtnemer.

Artikel 20 Tekeningen en overige bescheiden

Tekeningen en overige bescheiden -met uitzondering van expertiserapporten en door de wederpartij geleverde schriftelijke stukken- die deel uitmaken van de overeenkomst of offerte, blijven eigendom van de opdrachtnemer en mogen niet zonder zijn toestemming op welke wijze dan ook geheel of gedeeltelijk worden overgenomen of gereproduceerd of aan derden ter inzage worden gegeven. Zij dienen op eerste aanmaning aan de opdrachtnemer te worden geretourneerd.

Artikel 21 Ontbinding

21.1 Ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens een schriftelijke ontbindingsverklaring tot een partij wordt gericht zal deze te allen tijde de ander schriftelijk in gebreke stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen waarbij tekortkomingen nauwkeurig schriftelijk omschreven dienen te worden.

21.2 Indien de wederpartij niet, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk voldoet aan enige betalingsverplichting, voortvloeiende uit enige met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst en zoals uiteengezet in artikel 19 van deze verkoop voorwaarden, kan de opdrachtnemer zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

21.3 De opdrachtnemer zal bij ontbinding van de overeenkomst, zoals bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel, gerechtigd zijn betaling te vorderen van de gehele overeengekomen prijs, indien alle werkzaamheden door hem zijn verricht dan wel een evenredig gedeelte van de overeengekomen prijs, indien de werkzaamheden gedeeltelijk zijn verricht onverminderd het recht op vergoeding van de door hem geleden schade tengevolge van de ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 22 Geschillen

22.1 Geschillen, naar aanleiding van offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, kunnen op verzoek van partijen worden voorgelegd aan de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Profi Glass, zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

22.2 Geschillen die verband houden met of voortvloeien uit deze voorwaarden zullen bij uitsluiting door de bevoegde Nederlandse rechter worden beslecht. Dit beding vormt een schriftelijke overeenkomst in de zin van artikel 17 van het EEG Executieverdrag van september 1968.

Artikel 23. Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden en op aanbiedingen en overeenkomsten waarop de voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, alsmede op geschillen die uit deze voorwaarden voortvloeien of daarmee verband houden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. IJlst, 16 mei 2011.

Disclaimer Profiglass.nl

 

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Profi Glass BV. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Profi Glass BV is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

 

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Profi Glass BV niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Profi Glass BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

 

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Profi Glass BV geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.